Tisztelt Érdeklődő!

Ezúton szeretnénk bemutatni szolgáltatásunkat, mellékletben felsorolva a kötelezettségek rendeleti hátterét remélve, hogy a soron következő felülvizsgálatok elvégzésével tudjuk segíteni munkájukat. 
Vizsgálataink célja a megrendelő önellenőrzésének segítése, biztonságos üzemeltetés elősegítése. 
Minőségpolitikánk: Gyors, pontos munkavégzés a lehető legkisebb kellemetlenségekkel az üzemeltető telephelyén. Áraink kalkulálásakor maximálisan igyekszünk az optimális ár-érték arány megtartásával megrendelőink elégedettségét kivívni.

Érintésvédelem
Kisfeszültségű villamos berendezések MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány szerinti érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata
A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet meghatározza, az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szerelői ellenőrzés és a szabványossági felülvizsgálat fogalmát: 

A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik. Az ellenőrző felülvizsgálatot, az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

 • áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel
 • kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel,
 • a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981.(XII. 27.) IpM rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel,
 • egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.
Villámvédelem

Az épületek, építmények villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatát a 28/2011. (IX.6) és az 55/2012 (X.29.) BM rendelettel kiadott (új OTSZ) Országos Tűzvédelmi Szabályzat szabályozza. Új létesítésű épületek esetében a villámvédelmet az MSZ EN 62305 szabvány szerint kell megtervezni, kiépíteni és felülvizsgálni.
Az új OTSZ hatályba lépése (2011. október 6.) előtt létesült épületek felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő szabvány, rendelet (MSZ 274, 9/2008 ÖTM rendelet OTSZ alapján kell elvégezni.
villámvédelmi felülvizsgálatok gyakoriságát a 28/2011. (IX.6) BM rendelettel kiadott új OTSZ 3.rész XIV. fejezete 228 § pontja az alábbi gyakorisággal írja elő:

 • az "A" és "B" tűzveszélyességi építményben, szabadtéren legalább 3 évenként,
 • "C" tűzveszélyességi építményekben, szabadtéren legalább 6 évenként,
 • "D" és "E" tűzveszélyességi építményben, szabadtéren legalább 6 évenként.
Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok (EBF)

Kisfeszültségű villamos berendezések a 28/2011 (IX.6.) és az 55/2012 (X.29.) BM rendeletben (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) előírt tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata a 3.rész XII. fejezete szerint.

A KISFESZÜLTSÉGŰ ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS BERENDEZÉSEK 
IDŐSZAKOS TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA

212. §  1.E fejezet szerinti időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületek – kivéve a fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem utániáramköreit- közösségi, ipari-, mezőgazdasági- és raktár létesítmények, továbbá lakókocsik, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, illetve áthelyezhető építmények, valamint a kikötők következő villamos berendezéseire terjed ki:

 • a) váltakozó áram esetén 1000V-ot, egyenáram esetén 1500V-ot meg nem haladó névleges feszültségű áramkörök,
 • b) a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000V feszültségű villamos berendezésből származó, de 1000V-nál nagyobb feszültségen működik, különösen kisülőlámpa-világítás, elektrosztatikus szűrőberendezés áramköre, távközlés, jelzőrendszer, vezérlés rögzített energiaátviteli, erősáramú táphálózata,
 • c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés.
213. § 1. E fejezet szempontjából tűzvédelmi felülvizsgálat olyan ellenőrzési művelet, amely javítási, karbantartási műveletek nélkül, a hibák megállapítására és minősítésére irányul.
2.A villamos berendezés használatbavételét követően, a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik
 • a) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább háromévenként,
 • b) a „C”, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
3.A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
4.A telep- vagy működési engedélyhez illetve bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetés váltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője az e fejezet szerinti tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégzi, ha
 • a) az új rendeltetéshez a jogszabály – veszélyesebb tűzveszélyességi osztályba sorolás miatt – gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg,
 • b) az új rendeltetés a helyiség, épület tűzveszélyességi osztályát nem változtatja meg, de a korábbi „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség esetében az utolsó felülvizsgálat óta 2 év eltelt, vagy
 • c) az új rendeltetés a helyiség, épület tűzveszélyességi osztályát nem változtatja meg, de a korábbi „C”, „D” vagy „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség esetében az utolsó felülvizsgálat óta 4 év eltelt.
214. § 1.A villamos berendezések felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelmény, illetve a vizsgálat időpontjában érvényes vonatkozó műszaki követelmény, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó előírás szerint történik.
2.A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely zónabesorolásának tisztázása.
3.A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzem nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.
215. §  1.A vizsgálatok vezetését és abban érdemi munka folytatását csak olyan személy végezhet, aki jogszabályban meghatározott erősáramú berendezések időszakos felülvizsgáló szakképesítéssel rendelkezik.
2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó (továbbiakban: robbanásveszélyes) helyiségek és szabadterek villamos berendezéseinek vizsgálatához a vizsgálatot végző személy az (1) bekezdésben meghatározottakon felül a sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelő vagy robbanásbiztos berendezés kezelő szakképesítéssel is rendelkezzen.
3.A robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek villamos berendezéseinek felülvizsgálatát két, vagy több személy együttesen is végezheti, ha együttesen rendelkeznek a meghatározott szakképesítéssel.

Villanyszerelés
Folyamatosan végzünk épület villamossági kivitelezéseket, javításokat
Felülvizsgálataink nyomán kiderített hibák, szükséges felújítások, átalakítások elvégzését, javítását vállaljuk.

 • Mérnöki tervezés, költségvetés készítés. 
 • Villanyszerelés közintézményekben, termelő és ipari épültekben. 
 • Villanyszerelés a lakosság szolgálatába. 
 • Lakás felújítások.

Greda-vill Kft. - 1224 Budapest, Diósdi utca 44. MOBIL: 06/30 9001971
FAX: 06 1 207-0341 EMAIL: gredavill@gmail.com © Greda-vill Kft. 
 
Cégismertető | Referenciák | Elérhetőség